• CLASH OF THE STARS 9

  07/09/2024 18:30

  Clash of the Stars se vrací do Sportovní haly Fortuna v Praze - Holešovicích! Už 7. 9. 2024 se můžete těšit na pokračování té největší a nejdivočejší show v České republice!

  Informace
 • AURORA // WHAT HAPPENED TO THE EARTH? PART 1.

  21/09/2024 20:00

  Co se jen stalo našim srdcím? Aurora přiveze své nejosobnější album, které se ale týká nás všech

  Informace
 • ZEMFIRA - TOUR 2024

  07/10/2024 20:00

  Informace
 • WITHIN TEMPTATION – BLEED OUT 2024 TOUR

  24/10/2024 19:00

  Holandská symphonic-metalová hvězda WITHIN TEMPTATION oznamuje velké evropské turné k novému albu! V říjnu 2024 vystoupí v PRAZE!

  Informace
 • ARCH ENEMY & IN FLAMES

  25/10/2024 20:00

  ARCH ENEMY, IN FLAMES a SOILWORK oznamují společní turné! Live v říjnu 2024 v PRAZE!

  Informace
 • POWERWOLF - WOLFSNÄCHTE TOUR 2024

  26/10/2024 20:00

  POWERWOLF spojují své síly s HAMMERFALL a v říjnu příštího roku vyrazí na společné turné! Jediná zastávka u nás bude v PRAZE!

  Informace
 • DREAM THEATER

  02/11/2024 20:00

  DREAM THEATER oslavují neuvěřitelných 40 let působení i návrat spoluzakladatele a bubeníka Mike Portnoye. Ikonická sestava právě pracuje na šestnácté desce a v říjnu do Evropy vyrazí na jubilující turné. To v listopadu nemine ani Prahu.

  Informace
 • DJ BOBO

  09/11/2024 20:00

  EVOLUT3ON TOUR 2024

  Informace
 • HARDMISSION FESTIVAL

  21/12/2024 20:00

  Informace
 • PRAVÝ LOUSKÁČEK

  11/01/2025 14:00

  Pravý Louskáček na ledě je moderní a povedená četba klasického pohádkového příběhu Ernsta Theodora Hoffmanna.

  Informace
 • PAPA ROACH

  30/01/2025 20:00

  Nesmrtelní Papa Roach se po obrovském úspěchu na Rock for People 2023 vrací do Česka! Kapela vystoupí 30. ledna 2025 ve Sportovní hale Fortuna.

  Informace

Návštěvní řád Sportovní haly

Účelem a smyslem tohoto Návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti, ochrana zdraví a majetku Návštěvníků, Provozovatele a ochrana sportovního zařízení a majetku, kterým je Hala vybavena.

Vstupem do budovy Za Elektrárnou 419, Praha 7 a přilehlých pozemků parkoviště (dále jen „Hala“), jejichž nájemcem a provozovatelem je společnost HC Sparta Praha a.s., IČ: 61860875 (dále jen „Provozovatel“), na základě vstupenky či jiného dokladu opravňujícího ke vstupu do Haly, vstupující osoba - tj. divák, novinář, člen realizačního týmu, rozhodčí či jiná fyzická osoba - (dále jen „Návštěvník“) souhlasí s tímto Návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.

Pořadatelem se rozumí fyzická osoba napomáhající Provozovateli při konání akce v souladu s jejími účely a ustanovenými pravidly, pořadatelem může být také člen bezpečnostní služby dle smluvního ujednání s Provozovatelem, pořadatel je viditelně označen nápisem „Pořadatel“ nebo „Security“ (dále jen „Pořadatel“).

1. Návštěvník je zejména povinen:

  a) dodržovat pokyny Provozovatele, Pořadatele, členů bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR a příslušníků hasičských záchranných sborů,

  b) dodržovat pokyny bezpečnostního značení a jiných upozornění v prostorách Haly,

  c) na požádání Pořadatele se prokázat platnou vstupenkou či jiným dokladem opravňujícím ke vstupu na akci,

  d) je-li na vstupence definováno přesné místo, sledovat akci z právě tohoto místa,

  e) absolvovat a snášet bezpečnostní osobní prohlídky,

  f) zpozoruje-li v prostorách nebo na zařízení Haly závadu ohrožující zdraví či život návštěvníků neprodleně informovat Provozovatele nebo Pořadatele,

  g) mít na sobě čistý oděv.

  2. Návštěvník zejména nesmí:

  a) užít násilí proti skupině návštěvníků, nebo jednotlivci nebo jim vyhrožovat ublížením na zdraví či smrti,

  b) chovat se vulgárním či urážlivým způsobem vůči jakékoli jiné osobě,

  c) užívat sám nebo jiným návštěvníkům nabízet omamnou či psychotropní látku,

  d) šířit úmyslně či z nedbalosti, nebo zvýšit nebezpečí ze zavlečení nebo rozšíření nakažlivé choroby,

  e) úmyslně nebo z nedbalosti způsobit nebo zvýšit obecné nebezpečí nebo ztížit jeho odvracení či zmírnění,

  f) podněcovat k nenávisti a hanobit národy, jazyk, etnické skupiny nebo rasy a politická přesvědčení,

  g) šířit poplašnou zprávu,

  h) propagovat politickou stranu či spolek či jiná politická i nepolitická hnutí (s výjimkou Fanclubu Sparta),

  i) vstupovat do prostor pro sportovce, členy realizačního týmu, rozhodčí a delegáty, s výjimkou osob, kterým je vstup do těchto prostor povolen,

  j) konzumovat jídlo a pití jiné, nežli zakoupené v Hale,

  k) vhazovat jakékoliv předměty na hrací plochu, jeviště či hlediště,

  l) kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm uvnitř Haly, mimo prostory vyhrazené pro kouření, které jsou jasně označené a jsou zpravidla mimo objekt Haly (zákaz kouření se

  vztahuje i na elektronické cigarety),

  m) odpalovat nebo jinak manipulovat s pyrotechnickými předměty jako jsou ohňostroje, dělobuchy, dýmovnice a jiné,

  n) cokoliv prodávat, rozdávat či nabízet (pouze s písemným souhlasem Provozovatele, který lze kdykoliv předložit),

  o) úmyslně bránit ve výhledu na hrací plochu či jeviště jinému Návštěvníkovi.

  3. Návštěvník nesmí do Haly zejména vnášet:

  a) jakýkoli alkohol, drogy, omamné, psychotropní a toxické látky,

  b) deštníky (s výjimkou skládacích v případě deště),

  c) dalekohledy nebo jiná obdobná zařízení, profesionální ani poloprofesionální fotoaparáty, notebooky, jakékoliv profesionální záznamové zařízení, a to zvukových i obrazově-

  zvukových.

  d) potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů),

  e) lahve, nádoby pod stálým tlakem, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.),

  f) politické a reklamní materiály,

  g) sklo či skleněné předměty,

  h) nadměrná zavazadla, kufry, batohy, nákupní tašky, deštníky (maximální rozměry těchto předmětů jsou 40 cm x 30 cm x 15 cm),

  i) zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), nůžky, světelné Lasery,

  j) výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny,

  k) pyrotechnické předměty jako jsou ohňostroje, dělobuchy, dýmovnice a jiné,

  l) laky, deodoranty ve spreji, parfémy s obsahem nad 100 ml., obsah do 100 ml. je návštěvník na požádání Provozovatele či Pořadatele při vstupní bezpečnostní kontrole

  povinen tyto předměty sám na sobě vyzkoušet,

  m) dětské kočárky (včetně skládacích kočárků), jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní),

  n) jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku,

  o) zvířata (s výjimkou slepeckých, asistenčních a služebních psů mají-li ke vstupu povolení Pořadatele),

  p) rasistické, vulgární, hanlivé a dobrým mravům odporující transparenty, letáky a jiné propagační materiály, stejně tak transparenty, letáky a jiné propagační materiály, které

  nesouvisí s danou akcí v Hale (a které neslouží k podpoře jednoho z týmů),

  q) veškeré vlajky, transparenty, letáky a jiné propagační materiály musí být předloženy minimálně 1 hod. před začátkem akce k posouzení odpovědné osobě u vchodu č. 31.O

  nebezpečnosti či vhodnosti jednotlivých předmětů vnášených do Haly má konečné právo rozhodnout Provozovatel nebo Pořadatel.

  4. Návštěvník bere na vědomí že:

  a) účast ve rvačce, napadení Pořadatele či jiného Návštěvníka, rasově motivované skandování, maskování či zakrývání vlastní identity, vhazování jakýchkoliv předmětů na

  hrací plochu či do jiných prostorů Haly a jiné chování v rozporu s právními předpisy nebo zásadami slušného chování je důvodem k okamžitému vykázání z Haly, bez práva

  na vrácení vstupného. Provozovatel je v takovém případě rovněž oprávněn požadovat plnou náhradu veškeré vzniklé škody včetně ušlého zisku (v důsledku udělení pokuty,

  přeložení zápasu atd.),

  b) náhrada veškerých škod, způsobených Návštěvníkem, bude vymáhána dle platných právních předpisů,

  c) Provozovatel a Pořadatel akce nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami,

  d) v případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit Pořadatele, nebo Provozovatele. Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené

  na majetku a zdraví Návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob,

  e) Hala, včetně hlediště, byla řádně zkolaudovaná. Návštěvník akceptuje, že se sportovních eventů, utkání, kulturních a jiných akcí v Hale účastní na své vlastní nebezpečí.

  Návštěvník je povinen počínat si při pohybu v rámci Haly dostatečně opatrně tak, aby při tom nedošlo k jeho zranění či aby nezranil jakoukoli jinou osobu a není-li to možné, aby riziko svého zranění či zranění jakékoli jiné osoby alespoň co nejvíce minimalizoval. Jakékoliv nároky za zranění Návštěvníka předměty pocházejícími z hrací

  plochy jsou vyloučeny (s výjimkou úmyslného napadení návštěvníka). Návštěvník bere na vědomí, že Provozovatel neodpovídá za jeho případný úraz či poškození jeho zdraví způsobené jeho vlastní nepozorností, neopatrností či nedodržením pokynů bezpečnostního značení a jiných upozornění či pokynů osob uvedených v čl. 1 písm. tohoto řádu,

  f) Návštěvník svým vstupem do Haly uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho

  přítomnosti v Hale Provozovatelem prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení Provozovatele, a to bez jakéhokoliv nároku Návštěvníka na

  náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Návštěvník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu vysílány i vnitřní

  projekcí v Hale,

  g) je v Hale zakázáno fotografování a filmování ke komerčním účelům s výjimkou osob majících povolení Provozovatele. Vnitřní projekce v Hale má pouze doprovodný

  charakter a není součástí sportovního utkání. Provozovatel si vyhrazuje právo vnitřní projekci neuskutečnit, přerušit a rozhoduje o jejím obsahu,

  h) celý prostor Haly, i s přilehlými plochami, je monitorován průmyslovými bezpečnostními kamerami,

  i) v případě evakuace je Návštěvník povinen dodržovat Evakuační řád a řídit se pokyny Provozovatele, Pořadatele a jím pověřených osob,

  j) povinností každého Návštěvníka je odevzdat předměty nalezené v Hale Provozovateli nebo Pořadateli,

  k) návštěvník je povinen zachovávat úctu ke státním symbolům (zejména po dobu znění státní hymny), ke klubovým symbolům, k extraligovým symbolům a k účastníkům utkání.

  5. Provozovatel a Pořadatel jsou zejména oprávněni:

  a) v případě neuposlechnutí jejich pokynů Návštěvníka z Haly vykázat, a to bez práva na vrácení vstupného,

  b) v případě vulgárního či jinak nevhodného chování Návštěvníka z Haly vykázat, a to bez práva na vrácení vstupného,

  c) zjevně znečistěného Návštěvníka z Haly vykázat, a to bez práva na vrácení vstupného,

  d) vykázat Návštěvníka v případě, že se nemůže prokázat platnou vstupenkou či dokladem, bez práva na vrácení vstupného,

  e) provádět při vstupu do Haly bezpečnostní osobní prohlídky,

  f) v odůvodněných případech provádět bezpečnostní osobní prohlídky i uvnitř Haly,

  g) nevpustit do Haly Návštěvníky, kteří jsou pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek,

  h) vyvést z Haly, bez nároku na vrácení vstupného, takové Návštěvníky, kteří se pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek nacházejí v prostorách Haly,

  i) vyvést z Haly Návštěvníky, kteří porušili čl. 1, 2 a 3 Návštěvního řádu, bez nároku na vrácení vstupného,

  j) nevpustit do Haly Návštěvníky, bez nároku na vrácení vstupného, u kterých vznikne důvodné podezření, že se v prostorách Haly dopustí některého z jednání popsaných v bodě

  5. a) Návštěvního řádu nebo jiné výtržnosti či jiného obdobného závažného jednání proti Návštěvníkům, či veřejnému pořádku nebo jiného jednání v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.

  6. Provozovatel je oprávněn:

  Posoudit jednotlivé případy a požadavky a udělit konkrétním Návštěvníkům jednorázovou výjimku z Návštěvního řádu. Dále je Pořadatel oprávněn v návaznosti na povahu akce a bezpečí Návštěvníků v Hale, kdykoliv změnit, upravit či doplnit tento Návštěvní řád.

  7.Závěrečná ustanovení:

  a) držitelé průkazu mimořádných výhod (TP, ZTP, ZTP/P) a Návštěvníci s transparenty a vlajkami nechť pro vstup do Sportovní haly Fortuna využijí bezbariérový vstup č. 31,

  b) v případě, že v Hale probíhá akce, kterou organizuje jiný organizátor (dále jen „Jiný organizátor“), mají organizační pravidla Jiného organizátora přednost před tímto

  Návštěvním řádem. Pravidla Jiného organizátora jsou k dispozici na jeho webových stránkách,

  c) platná je vždy taková verze Návštěvního řádu Haly, která je zveřejněná na oficiálních webových stránkách Provozovatele Haly.