• CLASH OF THE STARS 9

  07/09/2024 18:30

  Clash of the Stars se vrací do Sportovní haly Fortuna v Praze - Holešovicích! Už 7. 9. 2024 se můžete těšit na pokračování té největší a nejdivočejší show v České republice!

  Informace
 • AURORA // WHAT HAPPENED TO THE EARTH? PART 1.

  21/09/2024 20:00

  Co se jen stalo našim srdcím? Aurora přiveze své nejosobnější album, které se ale týká nás všech

  Informace
 • ZEMFIRA - TOUR 2024

  07/10/2024 20:00

  Informace
 • WITHIN TEMPTATION – BLEED OUT 2024 TOUR

  24/10/2024 19:00

  Holandská symphonic-metalová hvězda WITHIN TEMPTATION oznamuje velké evropské turné k novému albu! V říjnu 2024 vystoupí v PRAZE!

  Informace
 • ARCH ENEMY & IN FLAMES

  25/10/2024 20:00

  ARCH ENEMY, IN FLAMES a SOILWORK oznamují společní turné! Live v říjnu 2024 v PRAZE!

  Informace
 • POWERWOLF - WOLFSNÄCHTE TOUR 2024

  26/10/2024 20:00

  POWERWOLF spojují své síly s HAMMERFALL a v říjnu příštího roku vyrazí na společné turné! Jediná zastávka u nás bude v PRAZE!

  Informace
 • DREAM THEATER

  02/11/2024 20:00

  DREAM THEATER oslavují neuvěřitelných 40 let působení i návrat spoluzakladatele a bubeníka Mike Portnoye. Ikonická sestava právě pracuje na šestnácté desce a v říjnu do Evropy vyrazí na jubilující turné. To v listopadu nemine ani Prahu.

  Informace
 • DJ BOBO

  09/11/2024 20:00

  EVOLUT3ON TOUR 2024

  Informace
 • HARDMISSION FESTIVAL

  21/12/2024 20:00

  Informace
 • PRAVÝ LOUSKÁČEK

  11/01/2025 14:00

  Pravý Louskáček na ledě je moderní a povedená četba klasického pohádkového příběhu Ernsta Theodora Hoffmanna.

  Informace
 • PAPA ROACH

  30/01/2025 20:00

  Nesmrtelní Papa Roach se po obrovském úspěchu na Rock for People 2023 vrací do Česka! Kapela vystoupí 30. ledna 2025 ve Sportovní hale Fortuna.

  Informace

Provozní a parkovací řád parkoviště

Tento provozní řád platí pro parkovací plochu u Sportovní haly FORTUNA, provozovanou společností HC Sparta Praha a.s., se sídlem Praha 7, Za elektrárnou 419, IČO: 61860875, DIČ: CZ61860875, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2998; na základě ŽL ČJ:OŽV/325/2011/Syk/3. Provozní řád vychází z platné právní úpravy, zejména zák. č. 361/2000 S., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.
I. Zodpovědnost provozovatele
Provozovatel zodpovídá za:
- označení parkoviště v souladu s příslušnou právní normou;
- viditelné umístění ceníku za parkovné;
- řízení provozu na parkovišti v režimu s obsluhou;
- udržování čistoty a pořádku na parkovišti;
- správnost a potvrzení účetního dokladu o parkovném.
Provozovatel nezodpovídá za:
- poškození, ztrátu, či odcizení věcí, které nejsou příslušenstvím vozidla;
- škodu, kterou způsobil řidič jiného vozidla. V tomto případě uplatňuje poškozený nárok na náhradu škody přímo proti této osobě;
- za možnost zajištění volného parkovacího místa v případě plné obsazenosti parkoviště.
Upozornění:
- provozovatel je oprávněn kontrolovat, zda zákazník dodržuje povinnosti stanovené tímto řádem a v případě jejich porušení provést příslušné právní úkony, zejména uplatnit právo na náhradu škody nebo úhradu smluvní pokuty dle tohoto provozního a parkovacího řádu. V případě prokazatelného porušení kterékoliv povinnosti stanovené tímto provozním a parkovacím řádem je provozovatel oprávněn dočasně či trvale vyloučit držitele parkovacího lístku či parkovací karty z užívání parkoviště;
- provozovatel upozorňuje návštěvníky, že parkoviště není parkovištěm hlídaným a provozovatel pověřený provozem nezajišťují ochranu a ostrahu zaparkovaných automobilů. Přítomná bezpečnostní služba zajišťuje pouze provoz, ochranu a ostrahu majetku provozovatele. Provozovatel tak neodpovídá za parkující vozidla nebo jejich obsah.
II. Práva a povinnosti zákazníka
Zákazník má povinnost:
- se před vjezdem na parkoviště seznámit s podmínkami uvedenými v tomto provozním a parkovacím řádu;
- při vjezdu každého automobilu na parkoviště odebrat vždy jeden parkovací lístek nebo použít jednu platnou parkovací kartu, čímž dochází k uzavření nájemní smlouvy na jedno parkovací místo;
- při odjezdu každého automobilu použít vždy jeden platný parkovací lístek nebo jednu platnou parkovací kartu, čímž dojde k ukončení nájemní smlouvy na jedno parkovací místo;
- vjet na parkoviště pouze vozidlem splňující technické podmínky provozu na pozemních komunikacích;
- parkovat na vyznačených parkovacích plochách;
- neponechávat ve vozidle věci volně položené a nezamykat ve vozidle děti nebo zvířata;
- uposlechnout pokynů dozorce parkoviště při řízení provozu na parkovišti;
- uzamknout vozidlo a uzavřít všechna okna, aktivovat technické a elektronické zabezpečovací systémy;
- nezakrývat zaparkované vozidlo plachtou;
- neznečišťovat prostor parkoviště;
- neprovádět na prostoru parkoviště aktivní reklamní činnost, která není minimálně 7 dní před vjezdem na parkoviště schválena provozovatelem. Aktivní reklamní činností je myšleno jednání zákazníka za účelem osobního prospěchu nebo prospěchu třetích osob. Za toto jednání se považuje světelná pojízdná reklama, audio pojízdná reklama, umístění pojízdné outdoorové plochy nebo promo akce spojené s vjezdem vozidla;
- neprovádět opravy, údržbu a mytí vozidel;
- neprovádět doplňování pohonných hmot;
- při násilném vniknutí do vozidla nebo jeho jiném poškození nebo při odcizení jeho součásti ponechat vozidlo na místě a hlásit tuto skutečnost příslušnému útvaru Policie ČR.
Upozornění:
- zákazník má povinnost po vjezdu na parkoviště či výjezdu z něj zajistit, aby společně s ním v rámci jedné parkovací karty či parkovacího lístku neprojelo více vozidel, a to zejména zastavením vozidla za automatickou závorou po vjezdu či výjezdu. V případě prokazatelného porušení této povinnosti je zákazník povinen uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé vozidlo, kterému takto umožnil současně s jeho vozidlem vjezd či výjezd do/z areálu parkoviště.
Zákazník má právo:
- obdržet potvrzení o výši zaplacené částky za parkovné;
- na poskytnutí informací o nejbližším dopravním systému a umístění důležitých služeb (lékařská služba, Policie ČR apod.).
III. Provozní doba parkoviště
Parkoviště je provozováno „non-stop“ celotýdenně (pondělí – neděle).
IV. Typ parkoviště
Parkoviště je provozováno jako veřejné, placené a organizované provozovatelem. Parkovací místa jsou určena pro parkování osobních i dodávkových vozidel a autobusů. Parkoviště je provozováno v základním režimu s automatickým závorovým systémem a automatickou pokladnou, v případě vysokého vytížení v režimu s obsluhou.
V. Cena za parkování
Ceny jsou uvedeny v sazebníku, který je umístěn tak, aby se zákazník s cenou seznámil před započetím parkování, tj. před přijetím služby a jsou následovné:
-40 Kč / hodina za osobní automobil, po uplynutí 240 minut, cena 240 Kč za celodenní parkování + každý následující den
-100 Kč / hodina za autobus, po uplynutí 240 minut, cena 600 Kč za celodenní parkování + každý následující den
V případě ztráty lístku je zákazník povinen uhradit v automatické pokladně storno poplatek 1000 Kč. V případě ztráty čipové karty je zákazník povinen tuto ztrátu nahlásit na recepci SH FORTUNA a uhradit storno poplatek 500 Kč.
Cena za parkovné se hradí v hotovosti nebo platební kartou v automatické pokladně u vjezdu na parkoviště v případě provozu s automatickým závorovým systémem nebo obsluze parkoviště při výjezdu z parkoviště v případě provozu s obsluhou. V případě problému je přítomna nepřetržitá služba na recepci SH FORTUNA.